Conferencia ‘RICARDO CARVALHO CALERO e o galego que poderia ter sido, e há de ser!’, na Casa da Cultura de Vilalba

O Instituto de Estudos Chairegos, continuando coa programación cultural prevista para este ano 2021, organiza o venres 16 de abril, ás 20:00 horas, na Casa da Cultura de Vilalba, unha conferencia a cargo de MARCOS SAAVEDRA, responsábel da Biblioteca Municipal de Vilalba, e que leva por título: Ricardo Carvalho Calero e o galego que poderia ter sido, e há de ser!

Presentará ao conferenciante a presidenta do IESCHA, Marisa Barreiro.
Este acto estaba previsto para o mes de maio do pasado ano, coincidindo co Día das Letras Galegas 2020 e dedicado ao autor ferrolán, pero, debido ás restricións sanitarias derivadas da pandemia, tivo que ser adiado.

Adxúntase nota informativa de dita conferencia.

NÓS AS POETAS, novo programa de Radio Liverdade

Cartaz NÓS AS POETAS. Autoría de Adolfina Mesa

Mañá sabado 10 de abril ás 12:30 h no Café Cultural EL PUEBLO, en Ourense, comeza o novo programa de Radio Liverdade chamado NÓS AS POETAS.

Convócase a todxs xs ouvintes de Radio Liverdade a seguir a emisión en directo deste primeiro programa que contará cunha poeta convidada, cuxo nome se desvelará ao inicio do mesmo.

Dado que a capacidade no interior do local é limitada polas vixentes medidas sanitarias causadas pola pandemia da Covid-19, gardaranse os estritos protocolos de seguridade establecidos.

Cándido Pazó en “Memorias dun neno labrego”, este sábado 10 de abril na Casa-Museo Manuel María

CÁNDIDO PAZÓ EN “MEMORIAS DUN NENO LABREGO”, ESTE SÁBADO 10 DE ABRIL, ÁS 19 HRS, NA CASA-MUSEO MANUEL MARÍA

Espectáculo teatral baseado no libro de Xosé Neira Vilas que este ano cumpre sesenta anos da súa primeira publicación

Monólogo escénico-narrativo de Cándido Pazó sobre o libro de Xosé Neira Vilas, no 60 aniversario da súa primeira publicación. “Memorias dun neno Labrego” publicouse, en 1961, en Buenos Aires e é un dos libros máis sobranceiros da nosa literatura.

Trátase dun espectáculo emotivo e divertido que combina a experiencia de Cándido Pazó como autor, actor e director, coa súa recoñecida traxectoria como contador de historias e monologuista.O prezo do billete é de 5 euros. É imprescindíbel facer reserva en contacto@casamuseomanuelmaria.gal ou no whatsapp 698177621.

OASIS: As lecturas de Beatriz Dourado

OASIS

Beatriz Dourado

Título do libro: Tierra de mujeres

Autora: María Sánchez

Editorial: Seix Barral

Ano de publicación: 2019

Para unha urbanita coma min, que naceu nunha gran cidade e pasou a maior parte da súa vida entre edificios e asfalto, ler a María Sánchez tras unha etapa de cambios importantes –cada vez máis próxima á raíz sanguínea e, por tanto, ao telúrico – é absolutamente revelador.

Nos últimos anos, nese proceso de identificación e achegamento á terra, teño lido con enorme entusiasmo a John Berger, autor que ocupa un lugar privilexiado na miña humilde biblioteca. Mais con Tierra de mujeres veño a constatar unha narrativa necesaria, imprescindíbel, que integra, xa desde o título, dous elementos cun vínculo especial: natureza e feminismo. Unha narrativa brillante, que furga no esquecemento para dignificar o rural desde a mirada das invisíbeis. Aquelas que, entre outras cousas, cultivaron a horta, aleitaron á prole e levaron o gando a pacer.

Asistimos, asemade, a unha lectura cálida, que nos arroupa con tenrura desde o principio, coa reprodución de escenas da infancia a cámara lenta. Unha especie de limiar das futuras aprendizaxes vitais. A autora consegue envolvernos nun relato verosímil, que non precisa de moitos ornamentos para sentilo propio e, que malia todo, posúe a capacidade de rexenerar coñecemento de maneira constante sobre un mundo que subestimamos con arrogancia –ou ignorancia- foránea. Quizais, non sería tan desencamiñado, volvermos ao discurso que Miguel Delibes pronunciaba na súa entrada na RAE, con aquela interpelación ao que denominamos progreso.

Mención á parte, merecen as referencias a outras autoras que labraron primeiro estas leiras do pensamento, como son Maria Gabriela Llansol ou Luz Pichel, porque escribir non é máis que ligarmos as mans unhas a outras. Do mesmo xeito, atopamos magníficas ilustracións e citas que abren cada capítulo do libro, enraizándose perfectamente no conxunto da obra, como esta de San Juan 4,38: “Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de sus fatigas”.

Lede a María Sánchez, lede Tierra de mujeres, porque non sairedes indemnes desta inesperada turrada.

Convocatoria do III Certame de Microrrelatos DÍA DO LIBRO 2021

O Concello de Vilalba e Culturalia GZ, convocan o III Certame de Microrrelatos DÍA DO LIBRO 2021, que ten como obxectivo conmemorar o Día do Libro 2021 e asemade fomentar na poboación o achegamento á creación e á lectura literarias.

O prazo para o envío de traballos remata o 23 de abril de 2021.

Descargar BASES e Autorización menores de idade

BASES

1.Participación.

a) Poderán concursar todas as persoas que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade.

b) Os menores de idade deberán acompañar o microrrelato dunha autorización do pai, nai ou titor/a legal.

2. Sobre os textos/microrrelatos.

a) Os relatos deberán estar escritos en lingua galega, ser orixinais e inéditos feito do que se responsabilizará o/a autor/a do mesmo.

b) O tema dos microrrelatos é libre e deberá conter, polo menos unha vez, a palabra libro no corpo do microrrelato.

c) Cada participante poderá presentar un máximo dun microrrelato.

d) As obras terán como máximo 100 palabras (título incluído).

e) Os textos presentaranse co seguinte formato: docx, Arial, 12 puntos, interliñado 1,15.

3. Normas sobre o envío de textos

  1. Os microrrelatos enviaranse por correo electrónico ao seguinte enderezo do Concello de Vilalba: comunicacion@vilalba.es e recibirán contestación da recepción do email.

b) No correo deberá figurar como asunto: Certame de microrrelatos. Infantil/Xuvenil/Adultos (a categoría que corresponda, as cales se detallan no punto 5), e acompañarase de dous documentos (A e B) en formato .docx.

– Documento A. Nomearase co Título do microrrelato e conterá o texto do microrrelato sen sinatura e baixo un pseudónimo.

– Documento B. Nomearase do seguinte xeito: Título do microrrelato-Pseudónimo, e conterá os datos persoais da persoa concursante: nome e apelidos, enderezo postal, correo electrónico, teléfono e copia dixital do DNI.

c) No caso de que o/a concursante sexa menor de idade, xuntarase a maiores unha autorización asinada polo pai, a nai ou o/a titor/a legal cos seus datos correspondentes na que se indique que autorizan á participación e posterior publicación dos datos persoais dos menores, así como, á difusión dos microrrelatos e fotografías de ditos participantes coa única finalidade de darlle publicidade ó certame. Cada participante menor de idade entregará esta autorización debendo usar o modelo que aparece no ANEXO recollido a continuación das bases destes certame (en pdf editable).

d) Os relatos recibidos sen identificación ou con identificación incompleta quedarán automáticamente eliminados do concurso.

4. Período de presentación

O prazo para a presentación de textos estará aberto dende a data de publicación das presentes bases no Boletín Oficial da provincia de Lugo ata as 23:59 horas do 23 de abril de 2021.

5. Categorías

Establécense tres categorías:

Infantil: ata 11 anos

Xuvenil: de 12 a 17 anos

Adultos/as: a partir dos 18 anos

6. Premios

a) Distribuiranse tres premios por cada unha das categorías

Infantil

– Primeiro premio: diploma, lote de libros e material escolar.

– Segundo premio: diploma  e lote de libros.

– Terceiro premio: diploma e lote de libros.

Xuvenil

– Primeiro premio: diploma, lote de libros e tablet.

– Segundo premio: diploma e lote de libros.

– Terceiro premio: diploma e lote de libros.

Persoas adultas

– Primeiro premio: diploma e 300 euros.

– Segundo premio: diploma e 200 euros.

– Terceiro premio: diploma e 100 euros.

b) Estes premios estarán suxeitos ás retencións fiscais establecidas na lexislación vixente

c) O financiamento dos premios farase con cargo á aplicación orzamentaria 323.48942 

7.Xurado

a) O xurado estará composto por tres membros designados previamente e vencellados ao eido da cultura e da educación e presidido pola Concelleira de Cultura e actuando de secretario/a técnica/o de cultura. Terá facultades plenas para decidir as persoas gañadoras e a súa decisión será inapelable. Poderá declarar deserto algún dos premios se así o considera.

 A composición deste farase pública na páxina web https://www.vilalba.gal/ e na Sede Electrónica do concello.

b) O xurado reserva para si o dereito a non admitir aqueles microrrelatos que atenten contra os dereitos á intimidade, á honra e á propia imaxe de terceiros ou que conteñan, a modo enunciativo pero non limitativo, connotacións racistas, sexistas e/ou discriminatorias, comentarios obscenos, difamatorios ou calquera outros que atenten contra a dignidade e/ou a orde pública.

8. Comunicación do resultado do certame

a) A decisión do xurado darase a coñecer o durante o mes de maio de 2021 a través das páxinas web das entidades convocantes, www.vilalba.org e www.culturaliagz.com, e nas súas redes sociais. Debe advertirse que só se coñecerá a identidade dos participantes unha vez que o xurado teña tomado a súa deliberación final.

b) A organización fará publico a resolución do xurado do certame mediante a  publicación da mesma na sede electrónica e no taboleiro de anuncios do concello de Vilalba.

9. Entrega de premios.

As  persoas premiadas ou representantes das mesmas, serán citadas para asistir a un acto no que se fará entrega dos premios, e no que se dará lectura aos microrrelatos gañadores, sempre e cando sea posible a celebración do mesmo.

10. Publicación

a) A organización do certame publicará os microrrelatos gañadores nas súas páxinas web, www.vilalba.org e www.culturaliagz.com, a partir da semana seguinte á entrega de premios para que poidan ser lidos polas persoas que o desexen. Coa participación neste certame, os/as responsables destes microrrelatos autorizan ó Concello de Vilalba e a Culturalia GZ á difusión dos mesmos é a do nome do seu creador/a na súa páxina web e/ou ou nos medios que consideren oportunos. No caso dos participantes menores de idade, achegarán a devandita autorización do pai, da nai ou do titor/a legal. A organización respectará, en todo caso, os dereitos morais que os/as autores/as posúan sobre as súas obras.

b) Os microrrelatos que non obteñen ningún tipo de premio, destruiranse unha vez rematado o certame.

11. Tratamento de datos persoais

Os datos persoais dos participantes, serán tratados con toda a rigorosidade que esixe a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, tratándose todos os seus datos de acordo aos dereitos establecidos no seu Título III e conforme ao mandato establecido na Constitución Española (art.18), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos e ás restricións concernentes á circulación dos datos persoais achegados polos participantes á organización deste concurso literario.

O Concello de Vilalba comprométese a tratar en todo momento os seus datos de carácter persoal de forma absolutamente confidencial e de acordo coas finalidades previstas nas presentes bases.

12. Observacións

a) A organización do certame ten a capacidade de decidir sobre a interpretación das bases en última instancia ou sobre a súa modificación en caso de erro sendo a súa decisión inapelable.

b) O certame poderá declararse deserto se os microrrelatos participantes non acadan a calidade necesaria, segundo o criterio do xurado.

c) O feito de participar neste certame implica a total aceptación das súas bases.

O Festival Atlántica celebra o Día Internacional da Narración Oral cunha quincena de espectáculos

O Festival Atlántica celebra o Día Internacional da Narración Oral cunha quincena de espectáculos

  • A actividade desenvolverase este 20 de marzo e nela colaboran Sete Falares, Falando a Boca Chea e integrantes do Colectivo NOGA
  • Unha vintena de artistas espallaranse por varias cidades e vilas do país para celebrar a arte máis antiga do mundo

Aínda que este ano o Festival Atlántica vaise celebrar durante o verán, o veterano encontro non quere deixar de festexar unha das súas citas máis emblemáticas: o Día Internacional da Narración Oral. Daquela, este sábado, 20 de marzo, e grazas á colaboración cos festivais Sete Falares de Pontevedra e Falando a Boca Chea da Coruña, e tamén do Concello de Santiago e da Deputación da Coruña, unha quincena de espectáculos vanse desenvolver en múltiples puntos de Galicia. Ademais, en Santiago a festa prorrogarase ata os días 23, 25 e 26 de marzo.

As historias en estado puro percorrerán os barrios, bibliotecas, centros socioculturais, teatros e auditorios de Compostela, As Neves, O Porriño, Mondariz, Fene, Brión, Ribeira, Ourense, A Coruña e Pontevedra. Será un día de festa e tamén de reivindicación dun oficio que está a sufrir un difícil momento, no que a maioría dos seus integrantes perderon máis do 60 % do seu volume de traballo.

Entre os artistas participantes figuran Lorena Pinheiro, Raquel Queizás, Dani Blanco, Charo Pita, Pablo Díaz, Vero Rilo, Celso F. Sanmartín, Chus Álvarez, Anxo Moure, Ramiro Neira, Cris de Caldas, Marta Ortiz, Quico Cadaval, Sole Felloza ,Pavís Pavós, Baobab, Migallas e Polo Correo do Vento.

Ademais, nesta edición a escritora Fina Casalderrey é a autora do Manifesto, un texto que dende hoxe chegará aos centros de ensino, bibliotecas e concellos para lembrar nestes tempos tan especiais a importancia e a necesidade das historias a viva voz, o encontro cos outros para celebrar a memoria, a identidade e a lingua.

As actividades desenvolverase cumprindo coas medidas sanitarias do protocolo COVID-19 vixente no momento da súa realización. O aforo é reducido e as reservas xestiónanse en cada lugar de función. A información relativa aos espectáculo difundirase publicamente en breve.

Unha arte de sempre e moi viva

A narración oral é unha arte escénica de pequeno formato que está presente en todas as programacións de xeito diario en Galicia. Unha enquisa entre os integrantes do colectivo NOGA (Narradores Orais de Galicia) así o deixa claro: non hai día no que nalgún lugar da xeografía non estea un narrador contando historias. Neste 2021, o Festival Atlántica quere situar a Galicia e a súa lingua no mapa universal das historias.

No Día Internacional da Narración Oral conmemórase a arte de narrar de viva voz, manifestación artística tamén denominada contacontos. Celébrase cada 20 de marzo, coincidindo co equinoccio de primavera. A festividade tivo a súa orixe en Suecia no ano 1991 e, aos poucos, fóronse engadindo outros países.

CRÉDITOS | Manifesto: Fina Casalderrey | Deseño do cartel do 20M: Ekinocio.

MANIFESTO | De Fina Casalderrey

Quen nos cativou algunha vez cun deses contos que nos abrazou, nos sorprendeu e nos sacudiu as emocións todas multiplicando as nosas endomorfinas gozosas? Quizais foi esa mestra que deu coa fórmula máxica para que fósemos á escola felices? O pai que deitou palabras doces no noso oído para borrarnos un pesadelo? Foi acaso a avoa que manexa os rudimentos do narrador de maneira natural para nos desvelar historias do noso rico folclore, as mesmas que ela recibira noutrora da súa avoa onda o lume morno dunha lareira? Talvez foi un narrador ou unha narradora profesional, capaz de sucar os mares e derrubar fronteiras coa autoridade de quen domina os segredos da oralidade? Ben seguro que se trata de alguén que nos ama, pois, como diría o gran contador galego Xabier P. Docampo, “contar é o acto de amor máis sublime que un ser humano pode realizar”.

Hoxe, 20M de 2021, imaxino un despregue apoteótico de afectos, de historias marabillosas, vellas e novas, coñecidas e inéditas, de risa, de medo, de amor, de intriga… voando alto, cal aves migratorias, por riba de todos os tellados e de todas as pandemias do planeta —dende Suecia a Australia, dende Galicia ao resto de España, a Canadá, México…—, pousando nos teatros, nas escolas, nos hospitais, nas rúas, nas casas… o seu poder de sedución para entraren polos cinco sentidos de milleiros e milleiros de nenas e nenos, vacinándoos contra todo o feo, sementando no seu espírito as máis ricas e variadas sensacións, esas que fan soñar grande.

Neste xusto instante, nun punto minúsculo do mapa de Galicia, unha nena de ollos preguntóns chamada Sofía abre fascinada as portas ao mundo da narración oral. A piques de cumprir catro meses de vida —e despois de escoitar na voz que a aleita os primeiros contos de lobos e raposos, mouras de longos cabelos que se peitean con peites de ouro, serpes encantadas e carapuchiñas, parrulos feos… —, Sofía experimenta o pracer de ser ela quen balbuce o máis fermoso dos relatos como agasallo á súa nai. Ambas as dúas, felizmente sorprendidas, míranse aos ollos nunha danza única. A nai déixase levar polo entusiasmo da pequena contadora e comproba que o mundo enteiro cabe nas pupilas excitadas de Sofía, a nena que cos seus balbucidos emprende os primeiros voos na arte de narrar. Ese privilexio!

Contar e escoitar, crear mundos… é unha necesidade perenne do ser humano dende o comezo dos tempos e das idades.

AXENDA | DÍA INTERNACIONAL DA NARRACIÓN ORAL

Sábado 20 de marzo

As Neves | 12 h | Biblioteca Municipal | Lorena Pinheiro

Pontevedra | 12 h | Teatro Principal | Pavis Pavós. Migallas. Polo Correo do Vento

Ourense | 12 h Biblioteca Pública | Cris de Caldas

Brión | 12 h | Sala Municipal de Exposicións | Charo Pita

Fene | 12h | Biblioteca Municipal | Sole Felloza

A Coruña | 12 h | Librería Lume | Chus Álvarez

Ribeira | 12 h | Centro Cultural Lustres Rivas | Raquel Queizás

Mondariz | 18 h | Auditorio do Centro Social | Lorena Pinheiro

O Porriño | 18 h | Centro Cultural | Vero Rilo

Santiago de Compostela | 12 h | Cidade da Cultura | ‘Galicia máxica’ de Marta Ortiz (Infantil)

Santiago de Compostela | 18 h | Carballeira de Conxo | Raquel Queizás (Infantil)

Martes 23 de marzo

Santiago de Compostela | 19 h | CSC das Fontiñas | Quico Cadaval (Público adulto)

Xoves 25 de marzo

Santiago de Compostela | 18 h | CSC de Santa Marta | Sole Felloza (Público infantil)

Venres 26 de marzo

Santiago de Compostela | 19 h | CSC de Vite | Pablo Díaz (Público infantil)