Proxección en autocine do film MARÍA SOLINHA, no Campo da Feira de Vilalba

O vindeiro mércores 16 de setembro de 2020, ás 21:00 horas, no Campo da Feira de Vilalba, está prevista a proxección en formato autocine de MARÏA SOLIÑA, un film de IGANCIO VILAR. O acto está organizado polo Instituto de Estudos Chairegos e a Vicepresidencia-Área de Cultura, Patrimonio Histórico Artístico e Normalización Lingüística da Deputación de Lugo, en colaboración co Concello de Vilalba, e coa loxística da produtora do film, VÍA LÁCTEA.

Velaquí a nota informativa de dita proxección.

IESCHA.- Adiada a proxección da película MARÍA SOLINHA en Vilalba

Tendo en conta a decisión que vén de tomar o Concello de Vilalba relativa á suspensión das actividades culturais que tiña  programadas para a vindeira fin de semana (cine na rúa, xogos populares…), o Instituto de Estudos Chairegos, en coherencia coa referida decisión, SUSPENDE a proxección da película MARÍA SOLINHA que tiña programada para o vindeiro martes, 28 de xullo, ás 22:30, na Praza da Constitución.

A nova data fixada para proxectar o film e na que tamén poderemos contar coa presenza do seu director, Ignacio Vilar, será o 8 de setembro de 2020.

En todo caso, manteranse informadas as persoas interesadas de calquera outra novidade.

IESCHA. Proxección en Vilalba da película MARÍA SOLINHA, de Ignacio Vilar

O IESCHA e a Vicepresidencia-Área de Cultura, Patrimonio Histórico
Artístico e Normalización Lingüística da Deputación de Lugo
, en colaboración co Concello de Vilalba, e coa loxística da produtora do film, VÍA LÁCTEA, organizan para o vindeiro martes, 28 de xullo, ás 22:30, na Praza da Constitución de Vilalba, a proxección da película MARÍA SOLINHA, de Ignacio Vilar.

Adxúntase nota informativa.

Fallo Certame de Microrrelatos DÍA DO LIBRO 2020

PARABÉNS! 👏🏼👏🏼👏🏼

O xurado vén de emitir o fallo do Certame de Microrrelatos DÍA DO LIBRO 2020, organizado polo Concello de Vilalba en colaboración con Culturalia GZ.

Categoría INFANTIL

🥇Paula Pérez Cendán, O día do revés (Vilalba)

🥈Aroa Fernández Jiménez, Un incríbel refuxio (Baiona)

🥉África Montenegro Feal, Os ollos de Marta (Vilalba)

Categoría XUVENIL

🥇Mariña Maceiras Segovia, Xardinaxe (Pontevedra)

🥈Nee Barros Fernández, O exército da perfección (Marín)

🥉Carlota Millor Prado, Libros (Vilalba)

Categoría ADULTXS

🥇Pedro Naveira Pedreira, Remate (A Coruña)

🥈Patricia Torrado Queiruga, Confin(arte) (Porto do Son)

🥉Cristina Arias López, Fuga Perfecta (As Pontes)

XURADO

🔸Mercedes Queixas Zas, profesora, escritora e secretaria xeral da AELG

🔸Ánxela Gracián, tradutora e escritora

🔸Armando Requeixo, escritor, profesor e crítico literario

O xurado quixo destacar a estimable calidade das obras presentadas, así coma do alto nivel de participación xeral no certame, con case un cento de orixinais.

En canto aos traballos premiados e finalistas, salientar, na categoría de adultos, a refinada técnica, a capacidade estilística sumadas á habelencia para crear mundos literarios concentrados en textos hiperbreves; e nas outras categorías (infantil e xuvenil) destacar a capacidade imaxinativa e a florecente sensibilidade amosada nas paisaxes literarias descritas.

Parabéns a todas as persoas premiadas, e moitas grazas por participar a todas e todos!!!

XLVI PREMIO DE POESÍA DO CERTAME LITERARIO DO CONCELLO DE VILALBA

BASES DO XLVI PREMIO DE POESÍA DO CERTAME LITERARIO DO CONCELLO DE VILALBA 2020

O Concello de Vilalba, co fin de estimular a creación poética, convoca o XLVI Premio de Poesía do Concello de Vilalba, enmarcado no Certame Literario anual.

PRIMEIRA.

Modalidade: Poesía.
Este concurso consta dun único premio indivisible.
Premio: 7000 euros, flor natural e diploma.
O financiamento do premio farase con cargo á aplicación orzamentaria 334.48942 (orzamento municipal 2020 do Concello de Vilalba).

SEGUNDA.

Poderán concorrer ao certame todos os autores e autoras que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade, sempre que presenten as súas obras en lingua galega.

TERCEIRA.

Os poemas serán orixinais e inéditos, escritos en galego, non premiados noutros concursos en datas anteriores ao fallo do xurado. O incumprimento dalgunha destas condicións na obra premiada significaría a súa exclusión, procedendo o xurado a formular de novo a proposta de poemas premiados ou declarando deserto o premio.

CUARTA.

O tema do traballo será libre e a súa extensión mínima será de 500 versos.

QUINTA.

As obras enviaranse por vía electrónica mediante a dirección http://www.certamedevilalba.org/inscricion , na que se indicará o lema que distinga o traballo e achegarase o arquivo en formato PDF, co contido da obra.
A continuación enviarán por correo ordinario, un sobre pechado no que figurará o lema que distinga o traballo, e no que no seu interior irá o nome e apelidos do autor/a, DNI, enderezo, teléfono, poboación de residencia, declaración formal de que a obra é inédita, xunto cunha pequena biografía do autor/a.

No sobre deben indicar:
CONCELLO DE VILALBA
Certame Literario (indicar o lema que distingue o seu traballo)
Praza da Constitución núm. 1
27800 Vilalba – Lugo
Non deben poñer datos do remitente, pois os traballos serán nulos.
É de destacar que soamente se abrirá o sobre do traballo premiado.

SEXTA.

O prazo de admisión dos traballos comeza desde a data de publicación das bases na web municipal e remata o día 17/07/2020 ás 14h.

SÉTIMA.

O xurado será nomeado mediante resolución da alcaldía, e estará composto por persoas vencelladas ao eido da cultura e da educación, e estará presidido pola Concelleira de Cultura ou persoa que a substitúa, e actuando de secretario/a técnica/o ou persoa que a substitúa. A composición do xurado farase pública na páxina web www.vilalba.org e na Sede Electrónica do concello.
Unha vez que se reúna o xurado darase a coñecer o premiado/a, na páxina web www.vilalba.org, na Sede Electrónica do concello e a través dos distintos medios de comunicación. A persoa premiada ou representante da mesma, será citada para asistir a un acto no que se fará entrega do premio, sempre e cando sea posible a celebración do mesmo.
No caso de que as obras presentadas non acadasen o nivel esixible a xuízo do xurado para a obtención do premio ou non tivesen a categoría suficiente, poderá declararse deserto.

OITAVA

1. O importe do premio estará suxeito aos impostos e retencións legais que lle sexan de aplicación.
O/A premiado/a deberá acreditar estar ao corrente das súas obrigas tributarias co Estado, coa comunidade autónoma e coa Seguridade social, mediante certificados aos que se refire o artigo 24.4 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións. Ademais, terán que achegar declaración responsable acreditando non estar incursos en ningunha das causas que determina o artigo 13.2 da Lei 38/2003 Xeral de Subvencións.
O concello comprobará de oficio que o gañador do premio está ao corrente das súas obrigas tributarias co Concello de Vilalba.
2. O concello, que publicará a obra premiada, resérvase os seus dereitos de edición e entregará á persoa gañadora 15 exemplares da obra premiada.
3. O Concello de Vilalba resérvase en exclusiva, o dereito de edición da obra premiada, sen pago adicional algún o da propia cuantía do premio, constituíndo este a única e total remuneración, considerándose e convindo a súa autoría a tal efectos que:
a) Cede por tempo indefinido, sen límite territorial e para calquera dos posibles sistemas de comercialización, modalidades e soportes de edición, os dereitos de reprodución, distribución e venda da obra premiada.
Esta cesión será en exclusiva para o Concello de Vilalba.
b) O Concello de Vilalba queda facultado para a realización, por si mesmo ou mediante convenio co servizo editorial público ou privado, de cantas edicións considere oportunas, e co número de exemplares que decida libremente.
c) O Concello de Vilalba queda facultado para a tradución da obra premiada a outros idiomas, cos mesmos dereitos de explotación e uso que na lingua orixinal, sempre contando co visto e prace do autor/a da obra.

NOVENA.

As obras non premiadas serán destruídas xunto coas súas plicas, non admitíndose peticións de devolución.

DÉCIMA.

O fallo do xurado é inapelable, os concursantes aceptan integramente estas bases así como cantas decisións adopte o Concello de Vilalba para que estas poidan ser interpretadas e aplicadas.

UNDÉCIMA.

Segundo a Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslles que os datos que se solicitan nas presentes bases pasarán a formar parte dun ficheiro debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, responsabilidade do Concello de Vilalba, coa finalidade de xestionar a presente solicitude. Vostede pode exercer os dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación dirixíndose ás nosas oficinas coa súa solicitude e a fotocopia do seu DNI.

Descargar BASES