O Concello de Vilalba e Culturalia GZ, convocan o III Certame de Microrrelatos DÍA DO LIBRO 2021, que ten como obxectivo conmemorar o Día do Libro 2021 e asemade fomentar na poboación o achegamento á creación e á lectura literarias.

O prazo para o envío de traballos remata o 23 de abril de 2021.

Descargar BASES e Autorización menores de idade

BASES

1.Participación.

a) Poderán concursar todas as persoas que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade.

b) Os menores de idade deberán acompañar o microrrelato dunha autorización do pai, nai ou titor/a legal.

2. Sobre os textos/microrrelatos.

a) Os relatos deberán estar escritos en lingua galega, ser orixinais e inéditos feito do que se responsabilizará o/a autor/a do mesmo.

b) O tema dos microrrelatos é libre e deberá conter, polo menos unha vez, a palabra libro no corpo do microrrelato.

c) Cada participante poderá presentar un máximo dun microrrelato.

d) As obras terán como máximo 100 palabras (título incluído).

e) Os textos presentaranse co seguinte formato: docx, Arial, 12 puntos, interliñado 1,15.

3. Normas sobre o envío de textos

  1. Os microrrelatos enviaranse por correo electrónico ao seguinte enderezo do Concello de Vilalba: comunicacion@vilalba.es e recibirán contestación da recepción do email.

b) No correo deberá figurar como asunto: Certame de microrrelatos. Infantil/Xuvenil/Adultos (a categoría que corresponda, as cales se detallan no punto 5), e acompañarase de dous documentos (A e B) en formato .docx.

– Documento A. Nomearase co Título do microrrelato e conterá o texto do microrrelato sen sinatura e baixo un pseudónimo.

– Documento B. Nomearase do seguinte xeito: Título do microrrelato-Pseudónimo, e conterá os datos persoais da persoa concursante: nome e apelidos, enderezo postal, correo electrónico, teléfono e copia dixital do DNI.

c) No caso de que o/a concursante sexa menor de idade, xuntarase a maiores unha autorización asinada polo pai, a nai ou o/a titor/a legal cos seus datos correspondentes na que se indique que autorizan á participación e posterior publicación dos datos persoais dos menores, así como, á difusión dos microrrelatos e fotografías de ditos participantes coa única finalidade de darlle publicidade ó certame. Cada participante menor de idade entregará esta autorización debendo usar o modelo que aparece no ANEXO recollido a continuación das bases destes certame (en pdf editable).

d) Os relatos recibidos sen identificación ou con identificación incompleta quedarán automáticamente eliminados do concurso.

4. Período de presentación

O prazo para a presentación de textos estará aberto dende a data de publicación das presentes bases no Boletín Oficial da provincia de Lugo ata as 23:59 horas do 23 de abril de 2021.

5. Categorías

Establécense tres categorías:

Infantil: ata 11 anos

Xuvenil: de 12 a 17 anos

Adultos/as: a partir dos 18 anos

6. Premios

a) Distribuiranse tres premios por cada unha das categorías

Infantil

– Primeiro premio: diploma, lote de libros e material escolar.

– Segundo premio: diploma  e lote de libros.

– Terceiro premio: diploma e lote de libros.

Xuvenil

– Primeiro premio: diploma, lote de libros e tablet.

– Segundo premio: diploma e lote de libros.

– Terceiro premio: diploma e lote de libros.

Persoas adultas

– Primeiro premio: diploma e 300 euros.

– Segundo premio: diploma e 200 euros.

– Terceiro premio: diploma e 100 euros.

b) Estes premios estarán suxeitos ás retencións fiscais establecidas na lexislación vixente

c) O financiamento dos premios farase con cargo á aplicación orzamentaria 323.48942 

7.Xurado

a) O xurado estará composto por tres membros designados previamente e vencellados ao eido da cultura e da educación e presidido pola Concelleira de Cultura e actuando de secretario/a técnica/o de cultura. Terá facultades plenas para decidir as persoas gañadoras e a súa decisión será inapelable. Poderá declarar deserto algún dos premios se así o considera.

 A composición deste farase pública na páxina web https://www.vilalba.gal/ e na Sede Electrónica do concello.

b) O xurado reserva para si o dereito a non admitir aqueles microrrelatos que atenten contra os dereitos á intimidade, á honra e á propia imaxe de terceiros ou que conteñan, a modo enunciativo pero non limitativo, connotacións racistas, sexistas e/ou discriminatorias, comentarios obscenos, difamatorios ou calquera outros que atenten contra a dignidade e/ou a orde pública.

8. Comunicación do resultado do certame

a) A decisión do xurado darase a coñecer o durante o mes de maio de 2021 a través das páxinas web das entidades convocantes, www.vilalba.org e www.culturaliagz.com, e nas súas redes sociais. Debe advertirse que só se coñecerá a identidade dos participantes unha vez que o xurado teña tomado a súa deliberación final.

b) A organización fará publico a resolución do xurado do certame mediante a  publicación da mesma na sede electrónica e no taboleiro de anuncios do concello de Vilalba.

9. Entrega de premios.

As  persoas premiadas ou representantes das mesmas, serán citadas para asistir a un acto no que se fará entrega dos premios, e no que se dará lectura aos microrrelatos gañadores, sempre e cando sea posible a celebración do mesmo.

10. Publicación

a) A organización do certame publicará os microrrelatos gañadores nas súas páxinas web, www.vilalba.org e www.culturaliagz.com, a partir da semana seguinte á entrega de premios para que poidan ser lidos polas persoas que o desexen. Coa participación neste certame, os/as responsables destes microrrelatos autorizan ó Concello de Vilalba e a Culturalia GZ á difusión dos mesmos é a do nome do seu creador/a na súa páxina web e/ou ou nos medios que consideren oportunos. No caso dos participantes menores de idade, achegarán a devandita autorización do pai, da nai ou do titor/a legal. A organización respectará, en todo caso, os dereitos morais que os/as autores/as posúan sobre as súas obras.

b) Os microrrelatos que non obteñen ningún tipo de premio, destruiranse unha vez rematado o certame.

11. Tratamento de datos persoais

Os datos persoais dos participantes, serán tratados con toda a rigorosidade que esixe a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, tratándose todos os seus datos de acordo aos dereitos establecidos no seu Título III e conforme ao mandato establecido na Constitución Española (art.18), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos e ás restricións concernentes á circulación dos datos persoais achegados polos participantes á organización deste concurso literario.

O Concello de Vilalba comprométese a tratar en todo momento os seus datos de carácter persoal de forma absolutamente confidencial e de acordo coas finalidades previstas nas presentes bases.

12. Observacións

a) A organización do certame ten a capacidade de decidir sobre a interpretación das bases en última instancia ou sobre a súa modificación en caso de erro sendo a súa decisión inapelable.

b) O certame poderá declararse deserto se os microrrelatos participantes non acadan a calidade necesaria, segundo o criterio do xurado.

c) O feito de participar neste certame implica a total aceptación das súas bases.