Convocatoria do XI Premio de investigación XERMADE NA HISTORIA

O Concello de Xermade e a Asociación de Veciños de Cabreiros, coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela, convocan o XI Premio de Investigación “Xermade na historia”, financiado pola Exma. Deputación de Lugo, que será regulado polas seguintes

BASES

1. As persoas interesadas poderán participar tanto a nivel individual como colectivo.
2. Cada autor/a poderá concursar con cantos traballos desexe.
3. Os temas sobre os que poderán versar os traballos deberán estar relacionados co patrimonio etnográfico e cultural do Concello de Xermade (tradicións, festas, ritos, arte popular, lendas, memoria histórica, costumes, literatura oral, arquitectura, etc).
4. Haberá dous premios:
– 1º Premio, dotado con 2.000 euros.
– 2º Premio, dotado con 1.000 euros.
5. Os traballos deberán ser entregados baixo pseudónimo exclusivamente no rexistro do Concello de Xermade ou a través de correo postal. En sobre pechado serán incluídos:

-Nome, enderezo, teléfono, Curriculum Vitae ou, se é do caso, información detallada das características da asociación, colectivo, grupo …
-Modelo de presentación debidamente cumprimentado. O modelo poderá descargarse da páxina web do concello: www.xermade.org.

Co obxecto de garantir o anonimato, nos traballos de investigación presentados non figurará ningún dato persoal da persoa autora deles, senón unicamente o título na primeira páxina. Así mesmo, o traballo será presentado nun arquivo independente ao do resto da documentación. No mesmo sentido, o Concello de Xermade facilitaralle ao xurado, para o desenvolvemento das súas funcións, unicamente o documento que conteña o texto dos traballos presentados e manterá custodiada a identidade do/da autor/a ou dos/das autores/as ata que se resolva o procedemento.
6. Deberase entregar o orixinal paxinado en papel DIN A4 e copia en CD ou en memoria USB, tanto en formato PDF como en formato editable, fonte Times New Roman, tamaño 12, e entreliñado 1,5.
7. A extensión dos traballos será dun mínimo de 50 folios e un máximo de 400. As páxinas ocupadas polas notas, bibliografía, mapas, fotografías, etc, tamén se contabilizarán.
8. Os traballos deberán ser realizados e presentados en lingua galega. A data límite de presentación dos traballos será o día 21 de febreiro de 2025.
9. O xurado estará presidido polo Sr. Alcalde do Concello de Xermade, e catro vogais: Presidente da Asociación de Veciños de Cabreiros e tres especialistas en materias relacionadas co patrimonio etnográfico e cultural. Actuará como secretario/a un/ha funcionario/a do Concello de Xermade. A composición do xurado determinarase por resolución de alcaldía que se fará pública antes do 21 de marzo de 2025.
10. Unha vez que o xurado falle os premios, que poderán ser declarados desertos, daranse a coñecer a través dos medios de comunicación.
11. As persoas premiadas deberán comunicar por escrito ao Concello de Xermade a aceptación do Premio no prazo de oito (8) días naturais a partir da data da comunicación da concesión do mesmo.
12. As obras premiadas poderán ser editadas polo Concello de Xermade dentro do prazo de cinco (5) anos; transcorrido o mesmo, os seus autores/as disporán delas libremente, pero no momento, se é do caso, da súa publicación, deberán consignar a distinción concedida.
13. A Asociación de Veciños de Cabreiros e o Concello de Xermade poderán solicitar do autor/a calquera aclaración que estimen conveniente en relación co traballo. Así mesmo, poderán deixar sen efecto o Premio se o beneficiario incumpre as obrigacións sinaladas nas presentes Bases.
14. As cuestión non previstas nestas bases serán resoltas polo xurado de acordo co seu libre criterio.
15. A participación no Premio implica a total aceptación das presentes Bases.

Modelo de presentación XI Premio

SóLODOS En Danza Ourense celebra a súa novena edición

SóLODOS EN DANZA / OURENSE / 2024 terá lugar os días 13 e 14 de xuño, celebrando a súa novena edición en Ourense, Amiadoso e Xunqueira de Espadanedo. 

O día 13 de xuño ás 19 horas, as e os creadores encontraranse en A Casa Vella (Amiadoso – Allariz) entorno a encontro con Ana F. Melero, artista gañadora da xira Sólodos En Danza Costa Rica no Certamen Internacional de Burgos & New York 2022. Ana falará sobre a súa experiencia en Costa Rica e estrenarase o vídeo resumo do festival en Costa Rica, realizado polo videoartista Pablo Vargas. Entrada libre.

O día 14 de xuño ás 10 horas, as e os creadores presentarán as súas pezas ante o público escolar de Ourense, quenes outorgarán cos seus votos a Mención Xove Sólodos. Esta actividade que se celebrará na Praza da Escola de Artes Escénicas de Ourense, farase en colaboración coa Concellaría de Educación do Concello de Ourense.

Pola tarde ás 20.30 horas, levarase a cabo a final do Certame, no Concello de Xunqueira de Espadanedo (provincia de Ourense) ante público xeral e con entrada libre. Esta actividade realizarase en colaboración co Concello de Xunqueira de Espadanedo.


Son coreografías finalistas de SóLODOS EN DANZA / OURENSE / 2024:

  • Henko / Inigo Rementeria e Laura Latasa / País Vasco
  • Honest / Kiko López / Comunidad Valenciana
  • Petricor / Ariadna Llusa e Ingrid Manrinyá / Aragón
  • Mesura / Raquel Ferradás / Galicia
  • Córdoba Drone / Dani Hernández / País Vasco

Antes da Entrega de Premios, a artista convidada Ana F Melero presentará a súa premiada coreografía LATENTE.

O xurado estará composto por Victoria P. Miranda, Víctor López Carbajales, Maruxa Salas e Erick Jiménez, serán os encargados de otorgar o Premio SóLODOS EN DANZA OURENSE 2024 con xira a Costa Rica. Outros premios y programacións que se outorgarán trala representación en Xunqueira de Espadanedo serán:

  • PREMIO BAILANDO CON PIEDRAS 2024. 
  • PREMIO FESTIVAL MANHATTAN 2025. 

O Festival SóLODOS EN DANZA é un proxecto de ámbito artístico-social que xera intercambio e mobilidade entre artistas. Utiliza diferentes estratexias de colaboración, para construir unha ponte cultural entre artistas de dous continentes (América / Europa). 

A PLATAFORMA CULTURAL SóLODOS traballa para a difusión da danza e as artes do movemento.  Os seus proxectos promoven a danza como ferramenta social e desenvolvemento cultural, xerando espazos de colaboración entre estruturas culturais, creando iniciativas que permiten o intercambio de coñecemento entre institucións públicas e privadas, centros de ensinanza escénica, artistas, público e a sociedade en xeral.

Crédito Fotos: Foto Pablo Vargas en Sólodos En Danza Costa Rica / Ana F Melero en Latente.