Xerardo Quintiá Pérez gaña o XLVI Premio de Poesía do Certame Literario de Vilalba

O escritor Xerardo Quintiá Pérez coa “Obra inacabada de Dosinda Christensen (I)” resultou gañador do XLVI Premio de Poesía do Certame Literario de Vilalba.
Xerardo Quintiá, natural de Friol, é poeta, narrador e autor de literatura xuvenil e infantil. En 1984 trasládase a Lugo para realizar estudos de Bacharelato, cidade na que reside desde entón. Está casado, ten un fillo e traballa como axente comercial. Publicou os seus primeiros traballos na sección cultural “Táboa Redonda” de El Progreso (1988) e colaborou en revistas como Dorna ou Xistral. Da man da editorial Galaxia, ven a luz “Unha soa man e otros intres” (1999) e, no ano 2001, “Un rabaño de ovellas brancas”. En Franka Editora publica “O libro dos aparecidos” (2002). No ano 2012 volve á narrativa para adultos
e de novo en Galaxia publica “Hotel Cidade Sur”, traducido ao castelán por Pulp Books. En maio do 2015 publica, en Galaxia, “O Viaxeiro Radical”, traducida ao catalán por Editorial Gregal (2018). No eido da literatura infantil, na colección ARBORE da Editorial Galaxia, publica “A verdadeira historia do burro Feldespato” (2002) e, en 2007, na mesma colección edítase “Ke-Tumba Ke-Tamba”, finalista do premio Raíña Lupa.
Para primeiros lectores escribiu “Titiritesa”, publicado por OQO Editora (2007) e traducido ás principais linguas europeas. Como poeta ten publicado “ailalalalelo de auga”, Do4 Edicións (2001); “Poesía en Ruta”, premio Fermín Bouza Brey, Espiral Maior 2007; “FORNELOS & FORNELOS, primeira fundación”, premio Fiz Vergara Vilariño, Espiral Maior (2011). FORNELOS & FORNELOS, segunda fundación, premio Eusebio Lourenzo Baleiron, Sotelo Branco (2016); “FORNELOS & FORNELOS, terceira
fundación”, premio Lueiro Rey, Xerais (2019).

Adxúntase a acta co fallo emitido polo xurado do XLVIPremio de Poesía do Certame Literario de Vilalba.

*Información facilitada pola área de Comunicación do Concello de Vilalba.

*Imaxe da noticia recollida do Facebook do propio Xerardo Quintiá.

XLVI PREMIO DE POESÍA DO CERTAME LITERARIO DO CONCELLO DE VILALBA

BASES DO XLVI PREMIO DE POESÍA DO CERTAME LITERARIO DO CONCELLO DE VILALBA 2020

O Concello de Vilalba, co fin de estimular a creación poética, convoca o XLVI Premio de Poesía do Concello de Vilalba, enmarcado no Certame Literario anual.

PRIMEIRA.

Modalidade: Poesía.
Este concurso consta dun único premio indivisible.
Premio: 7000 euros, flor natural e diploma.
O financiamento do premio farase con cargo á aplicación orzamentaria 334.48942 (orzamento municipal 2020 do Concello de Vilalba).

SEGUNDA.

Poderán concorrer ao certame todos os autores e autoras que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade, sempre que presenten as súas obras en lingua galega.

TERCEIRA.

Os poemas serán orixinais e inéditos, escritos en galego, non premiados noutros concursos en datas anteriores ao fallo do xurado. O incumprimento dalgunha destas condicións na obra premiada significaría a súa exclusión, procedendo o xurado a formular de novo a proposta de poemas premiados ou declarando deserto o premio.

CUARTA.

O tema do traballo será libre e a súa extensión mínima será de 500 versos.

QUINTA.

As obras enviaranse por vía electrónica mediante a dirección http://www.certamedevilalba.org/inscricion , na que se indicará o lema que distinga o traballo e achegarase o arquivo en formato PDF, co contido da obra.
A continuación enviarán por correo ordinario, un sobre pechado no que figurará o lema que distinga o traballo, e no que no seu interior irá o nome e apelidos do autor/a, DNI, enderezo, teléfono, poboación de residencia, declaración formal de que a obra é inédita, xunto cunha pequena biografía do autor/a.

No sobre deben indicar:
CONCELLO DE VILALBA
Certame Literario (indicar o lema que distingue o seu traballo)
Praza da Constitución núm. 1
27800 Vilalba – Lugo
Non deben poñer datos do remitente, pois os traballos serán nulos.
É de destacar que soamente se abrirá o sobre do traballo premiado.

SEXTA.

O prazo de admisión dos traballos comeza desde a data de publicación das bases na web municipal e remata o día 17/07/2020 ás 14h.

SÉTIMA.

O xurado será nomeado mediante resolución da alcaldía, e estará composto por persoas vencelladas ao eido da cultura e da educación, e estará presidido pola Concelleira de Cultura ou persoa que a substitúa, e actuando de secretario/a técnica/o ou persoa que a substitúa. A composición do xurado farase pública na páxina web www.vilalba.org e na Sede Electrónica do concello.
Unha vez que se reúna o xurado darase a coñecer o premiado/a, na páxina web www.vilalba.org, na Sede Electrónica do concello e a través dos distintos medios de comunicación. A persoa premiada ou representante da mesma, será citada para asistir a un acto no que se fará entrega do premio, sempre e cando sea posible a celebración do mesmo.
No caso de que as obras presentadas non acadasen o nivel esixible a xuízo do xurado para a obtención do premio ou non tivesen a categoría suficiente, poderá declararse deserto.

OITAVA

1. O importe do premio estará suxeito aos impostos e retencións legais que lle sexan de aplicación.
O/A premiado/a deberá acreditar estar ao corrente das súas obrigas tributarias co Estado, coa comunidade autónoma e coa Seguridade social, mediante certificados aos que se refire o artigo 24.4 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións. Ademais, terán que achegar declaración responsable acreditando non estar incursos en ningunha das causas que determina o artigo 13.2 da Lei 38/2003 Xeral de Subvencións.
O concello comprobará de oficio que o gañador do premio está ao corrente das súas obrigas tributarias co Concello de Vilalba.
2. O concello, que publicará a obra premiada, resérvase os seus dereitos de edición e entregará á persoa gañadora 15 exemplares da obra premiada.
3. O Concello de Vilalba resérvase en exclusiva, o dereito de edición da obra premiada, sen pago adicional algún o da propia cuantía do premio, constituíndo este a única e total remuneración, considerándose e convindo a súa autoría a tal efectos que:
a) Cede por tempo indefinido, sen límite territorial e para calquera dos posibles sistemas de comercialización, modalidades e soportes de edición, os dereitos de reprodución, distribución e venda da obra premiada.
Esta cesión será en exclusiva para o Concello de Vilalba.
b) O Concello de Vilalba queda facultado para a realización, por si mesmo ou mediante convenio co servizo editorial público ou privado, de cantas edicións considere oportunas, e co número de exemplares que decida libremente.
c) O Concello de Vilalba queda facultado para a tradución da obra premiada a outros idiomas, cos mesmos dereitos de explotación e uso que na lingua orixinal, sempre contando co visto e prace do autor/a da obra.

NOVENA.

As obras non premiadas serán destruídas xunto coas súas plicas, non admitíndose peticións de devolución.

DÉCIMA.

O fallo do xurado é inapelable, os concursantes aceptan integramente estas bases así como cantas decisións adopte o Concello de Vilalba para que estas poidan ser interpretadas e aplicadas.

UNDÉCIMA.

Segundo a Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslles que os datos que se solicitan nas presentes bases pasarán a formar parte dun ficheiro debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, responsabilidade do Concello de Vilalba, coa finalidade de xestionar a presente solicitude. Vostede pode exercer os dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación dirixíndose ás nosas oficinas coa súa solicitude e a fotocopia do seu DNI.

Descargar BASES